Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ finansų kontrolės taisyklės

 Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ ugdytinių tėvų (globėjų) informavimo ir komunikavimo bei švietimo tvarkos aprašas

  Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ darbo tvarkos taisyklės  

  Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus pavaduotojo ugdymui,  mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

  Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ pedagogų (darbuotojų) etikos kodeksas

 Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ nemokamo maitinimo tvarkos aprašas

 Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ vaikų lankomumo apskaitos žiniaraščių pildymo ir atsiskaitomumo tvarka

 Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

 Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ mokymo nuotoliniu būdu taisyklės, galiojančios karantino metu 

 Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Eglutė“ tvarkos aprašas

 Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie įstaigoje patirtą traumą ar sveikatos sutrikdymą tvarkos aprašas

 Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas

 Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarkos aprašas

 Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

 Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“, esant potencialiai užsikrėtimo koronavirusu (COVID-19) rizikai, darbo organizavimo taisyklės 

  Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

 

Informacija atnaujinta 2023-12-21