logotipai

Individualių ugdymo priemonių ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams rekomendacinis sąrašas (skaityti)

_____________________________________________________________________________________

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė" lankymo nuostatai COVID-19 infekcijos laikotarpiu (skaityti)

 ______________________________________________________________________________________

TĖVELIŲ DĖMESIUI,

vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimu karantino metu sveikatos patikrinimo paslauga neteikiama.

Prašome pasibaigus karantinui ir atnaujinus profilaktinių sveikatos patikrinimų paslaugų teikimą, per 3 mėnesius patikrinti vaikų sveikatą ir turėti galiojantį mokinio sveikatos pažymėjimą.

 _________________________________________________________________________________________

 Pagalba tėvams 

___________________________________________________________________________________________

Nemokama psichologinė pagalba „Tėvų linija“ (www.tevulinija.lt)

____________________________________________________________________________________________

Įsakymas dėl priimamų mokinių motyvacijos vertinimų vykdymo pasikeitimų

____________________________________________________________________________________________

 Pedagoginės psichologinės tarnybos svetainėje http://www.klaipedosppt.lt/index.php/ikimokyklinis,

kiekvieną dieną pateikiama nauja informacija aktualiomis temomis. Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologai kviečia rašyti, skambinti bendruoju numeriu ir registruotis.

 

______________________________________________________________________________________________

Tėvams kyla daugiau įtampos, nerimo ir klausimų nei įprastai. „Tėvų linijoje“ Paramos vaikams centro psichologai teiks nemokamas ir anonimines konsultacijas telefonu kaip įprasta – darbo dienomis 11–13 val. ir 17–21 val.

„Rekomenduos, kaip susitarti dėl naujų taisyklių šeimoje ir brėžti ribas. Atsakys į klausimus, kylančius dėl vaikų savijautos ir elgesio (nerimo, baimių). Labai kviečia tėvus paskambinti, jeigu jie patys jaučia nerimą, sunku nusiraminti, kyla didelis pyktis, kuris išliejamas ant vaikų ir kitų šeimos narių. Beje, kaip anksčiau, konsultuoja ir visais vaikų auklėjimo klausimais”, – sako Paramos vaikams centro psichologė, „Tėvų linijos“ vadovė Jūratė Baltuškienė. 

Daugiau informacijos – prisegtuke arba https://bit.ly/2TSlPEM 

______________________________________________________________________________________________
 
Ikimokyklinio ugdymo poskyrio psichoedukacinių renginių programą:

______________________________________________________________________________________________

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija mokykloms parengė naują „Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinę“. Ką konkrečiai daryti mokytojui ar kitam mokyklos darbuotojui, mokiniui, pastebėjus patyčias ar smurtinį atvejį? Ką daryti, jeigu mokiniai tyčiojasi iš mokytojo ar kito mokyklos darbuotojo arba atvirkščiai? Kas patariama tėvams? Kaip elgtis vaikui, jeigu tyčiojamasi iš jo? Kaip elgtis patiriant elektronines patyčias? Kokią pagalbą suteiks mokykla? Kaip atskirti patyčias nuo konflikto? Tai pagrindiniai klausimai, į kuriuos atmintinėje pateikiami trumpi ir konkretūs atsakymai.  

Atmintinę rasite čia: https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/patycios/Atmintin%C4%97-patycios.pdf

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

TĖVELIŲ DĖMESIUI

           Vadovaujantis Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ vaikų lankomumo apskaitos žiniaraščių pildymo ir atsiskaitomumo tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. V-53:

   8.1. praleistos ugdymo dienos laikomos pateisintomis ir jų praleidimas pateisinamas:

           8.1.1. dėl mokinio ligos ar vizito pas gydytoją;

           8.1.2. praleidus nuo 1 iki 3 darbo dienų pranešama telefonu, žinute, el. paštu;

           8.1.3. praleidus daugiau nei 3 darbo dienas, pateikiamas oficialus rašytinis tėvų (globėjų) paaiškinimas (pagal 1 priede pateiktą formą);

            8.2. pristačius pažymas ir prašymus apie tėvų (globėjų) kasmetines atostogas, pristačius prašymą dėl mokinių atostogų (pažymos ir prašymai pristatomi ne vėliau kaip 10 dienų prieš numatytą mokinio neatvykimą į įstaigą). Praleistos dienos lankomumo žiniaraštyje žymimos: kasmetinių atostogų nelankymo metu raide „A“, mokinių atostogų metu raidėmis „MA“;

           8.3. dėl kitų svarbių priežasčių:

           8.3.1. ypač nepalankių oro sąlygų, ekstremalių situacijų: audros, liūties, uragano, šalčio ar pan.. Praleistos dienos lankomumo žiniaraštyje žymimos raide „ES“;

           8.3.2. dėl kitų šeimyninių aplinkybių (artimųjų mirties ar kitų itin svarbių priežasčių), pateikus tėvų (globėjų) neatvykimą į ugdymo dienas pateisinantį dokumentą (prieš tai informavus grupės mokytoją telefonu, žinute, el. paštu);

           8.3.3. nepateikus pateisinamo dokumento, praleistos ugdymo dienos laikomos nepateisintos, kurių per mėnesį gali būti 20 procentų. Praleistos dienos lankomumo žiniaraštyje žymimos raide „N“.   Prašymas (pridedamas)

 
___________________________________________________________________________________________
 
 
__________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-313 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2016 „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. spalio 31 d. Nr. V-1183

Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos higienos normą HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“: 

1. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip: 

„10. Teisės akte [13.14] nurodyti švietimo teikėjo, vykdančio ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, darbuotojai, laisvasis mokytojas, vykdantis ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, šiame teisės akte nustatyta tvarka privalo gauti Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus. Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimai ar jų kopijos laikomi švietimo teikėjo nustatytoje vietoje.“ 

2. Pakeičiu 13.8 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„13.8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“;“. 

3. Pakeičiu 13.10 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„13.10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;“. 

4. Pakeičiu 13.13 papunktį ir jį išdėstau taip: 

13.13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. V-362 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore“ patvirtinimo“;“. 

5. Pakeičiu 13.14 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„13.14. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“;“. 

6. Pripažįstu netekusiu galios 56 punktą. 

56. Statant naujus statinius, kuriuose bus vykdoma ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programa, pirmo aukšto grupių persirengimo, žaidimų ir miegamojo patalpose / erdvėse ir specialiųjų grupių, skirtų vaikams, turintiems judesio ir padėties sutrikimų, persirengimo ir miegamosiose patalpose / erdvėse turi būti įrengiamos šildomos grindys, šaltuoju metų laikotarpiu palaikančios ne žemesnę kaip 23 °C temperatūrą. 

7. Pakeičiu 80 punktą ir jį išdėstau taip: 

„80. Vaikai ugdyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą nepriimami, jei turi užkrečiamųjų ligų ar kitų ūmių sveikatos sutrikimų požymių (karščiuoja, dūsta, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi nežinomos kilmės bėrimo elementų), taip pat turi utėlių ar glindų.“ 

HN75:201680. Draudžiama priimti sergančius ar (ir) turinčius užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja ir yra išskyrų iš nosies, kosti, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi užkrečiamosioms ligoms būdingų bėrimo elementų ir kt.), taip pat turinčius utėlių ar glindų vaikus. 

8. Pakeičiu 81 punktą ir jį išdėstau taip: 

„81. Vaikui sunegalavus ugdymo proceso metu informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai), o esant būtinumui nedelsiant kviečiama greitoji medicinos pagalba. Jei vaikui ugdymo proceso metu pasireiškė užkrečiamųjų ligų požymiai, jis izoliuojamas, kol jo tėvai (globėjai, rūpintojai) atvyks.“ 

HN75:201681. Vaikui sunegalavus ugdymo proceso metu, jis izoliuojamas, kol atvyks tėvai, o esant būtinumui nedelsiant kviečiama greitoji medicinos pagalba. 

9. Pripažįstu netekusiu galios 82 punktą. 

HN75:201682. Po ligos vaikas gali būti priimtas tik tėvams (globėjams) pateikus gydytojo pažymą (F 094/a ) [13.4].

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                                                                                                         Aurelijus Veryga

 

 

INFORMACIJA DĖL IŠMOKŲ VAIKAMS SKYRIMO IR MOKĖJIMO

Tėvai, auginantysvaikus, ir dar nepateikę prašymo išmokai vaikui gauti,raginami tai padaryti kuo greičiau, nes išmoka vaikui gali būti grąžinama tik už 12 mėnesių nuo prašymo skirti išmoką pateikimo dienos, t.y. norintys universalią išmoką vaikui gauti nuo šios išmokos įteisinimo (2018 m. sausio 1 d.), turi pateikti prašymą vėliausiai 2018 m. gruodžio 31 dieną. Asmenims, pateikusiems prašymus po 2019 m. sausio 1 d., išmoka vaikui bus grąžinama už 12 mėnesių nuo prašymo skirti išmoką pateikimo dienos.

 Primename, kad nuo 2018-01-01 išmoka vaikui (šiuo metu 30,02 Eur) skiriama ir mokama vaikui nuo gimimo iki 18 metų ir vyresniam, kol jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir besimokančius profesinio mokymo įstaigose pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai. Dėl išmokos vaikui skyrimo gali kreiptis vienas iš vaiką auginančių tėvų ar pats pilnametis asmuo, turintis teisę gauti išmoką.

 Atkreiptinas dėmesys, kad jei vienas iš vaiko tėvų ar abu vaiko tėvai gyvena, dirba ar vykdo savarankišką veiklą ir gauna (ar turi teisę gauti) išmokas vaikams kitoje Europos Sąjungos (ES) ar Europos ekonominės erdvės (EEE) ar Šveicarijos Konfederacijoje, nustatant teisę į išmokas vaikams Lietuvoje, vadovaujamasi Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais ir atsižvelgiama į tėvų darbinę veiklą bei jų ir vaikų gyvenamąją vietą.

 Prašymus dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo galima teikti elektroniniu būduper socialinės paramos informacinę sistemąwww.spis.lt arba Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyryje pagal išankstinę registraciją I–IV nuo 8 iki 17 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.), V – nuo 8 iki 12 val.

 Pareiškėjai gyvenantys šiaurinėje miesto dalyje (nuo Kalotės iki Baltijos pr.) priimami Vytauto g. 13, 3 aukšte. Išankstinė registracija: elektroniniu būdu Klaipėdos miesto portalewww.klaipeda.lt arba http://registracija.klaipeda.lt, tel. (8 46) 41 08 40, elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba informacijos kabinete.

 Pareiškėjai gyvenantys pietinėje miesto dalyje (nuo Baltijos pr. iki Rimkų gyvenvietės imtinai) priimami Laukininkų g. 19A.Išankstinė registracija: elektroniniu būdu Klaipėdos miesto portalewww.klaipeda.lt arba http://registracija.klaipeda.lt,telefonu (8 46) 32 46 96, elektroniniu paš Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba informacijos kabinete.

  Išsamesnė informacija teikiama telefonais: 

  Vytauto g. 13 – tel. ( 8 46) 41 08 40

  Laukininkų g. 19 a – tel. (8 46) 32 46 96

  Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 

  Socialinių reikalų departamento

  Socialinės paramos skyriaus informacija

 

Informacija gyventojams, išvykstantiems laikinai į užsienį ir ketinantiems palikti savo nepilnamečius vaikus kitiems asmenims prižiūrėti

Nuo 2018-07-01, įvykdžius vaiko teisių apsaugos sistemos Lietuvos Respublikoje pertvarką, savivaldybių vaikų teisių apsaugos skyriai perėjo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavaldumui, yra šios tarnybos teritoriniais skyriais. Tačiau kai kurios funkcijos, kurias anksčiau jie atliko, paliktos savivaldybėms.

Viena iš funkcijų – laikinosios globos (rūpybos) nustatymas tėvų prašymu.

Jeigu į užsienį išvyksta vienas iš tėvų, vaiko atstovu pagal įstatymą (dėl tėvo ir motinos teisių ir pareigų vaikui lygiateisiškumo) lieka kitas iš tėvų, išskyrus tuos atvejus, kai jis teismo sprendimu yra pripažintas neveiksniu arba jam apribota tėvų valdžia konkretaus vaiko atžvilgiu.

Jeigu į užsienį išvyksta abu tėvai ar turimas vienintelis iš tėvų, prieš išvykdami ne ilgesniam kaip aštuoniolikos mėnesių terminui ir ne vėliau kaip prieš 30 dienų jie turi kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją (jeigu jų gyvenamoji vieta yra Klaipėdoje) ir pateikti prašymą dėl laikinosios globos (rūpybos) vaikui nustatymo bei reikalingus dokumentus.

Išvykstantys tėvai pateikia šiuos dokumentus:

- išrašą iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

- tėvų ar turimo vienintelio iš tėvų ir siūlomo fizinio asmens prižiūrėti vaiką asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas( jei pateikiami dokumentų originalai, jų kopijas padaro savivaldybės darbuotojai)

- siūlomo fizinio asmens sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos (046/A) sveikatos pažymėjimą;

- kartu su siūlomu fiziniu asmeniu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus.

                   Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atsakingi specialistai apsilankys siūlomo globėjo (rūpintojo) gyvenamojoje vietoje ir surašys jo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą. Visus dokumentus išsiųs į teritorinį Vaiko teisių apsaugos skyrių dėl pradinio įvertinimo atlikimo.

Svarbu žinoti, jei vaiko teisių apsaugos skyrius pagrįstai manys, kad siūlomas asmuo negalėtų tinkamai atstovauti vaikui tėvų išvykimo laikotarpiu, išvykstantiems tėvams jis pasiūlys pasirinkti kitą asmenį, kuris laikinai būtų paskirtas vaiko globėju (rūpintoju).

Vaiko laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu pasibaigia, kai vaiko tėvai ar turimas vienintelis iš tėvų grįžta iš užsienio ir apie tai ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo sugrįžimo raštu informuoja savivaldybės administraciją bei yra priimamas įsakymas dėl laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu pabaigos.

Vaiko globos (rūpybos) išmoka, nustačius vaikui laikinąją globą (rūpybą) tėvų prašymu, nėra mokama. Vaiko tėvai ir asmuo, paskirtas vaiko globėju (rūpintoju), turi iš anksto susitarti dėl vaiko išlaikymo tėvų išvykimo laikotarpiu.

Daugiau informacijos Tel. Nr. 396043