logotipai

________________________________________________________________

 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-2306 „Dėl vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. (skaityti)

2022-01-20

__________________________________________________________________

  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T2-300 „Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“. (skaityti)

2021-12-28

____________________________________________________________________

 Kvietimas Klaipėdos miesto savivaldybės tėveliams dalyvauti  programoje „Neįtikėtini metai" (The Incredible Years®)!  Programa yra skirta tėvams/įtėviams/globėjams, auginantiems 3–6 metų amžiaus vaikus. Programa įgyvendinama daugiau nei 20 pasaulio šalių, moksliniais tyrimais įrodytas ilgalaikis jos efektyvumas. Programa padeda tėvams: 

 • išmokti pažinti savo ir vaiko jausmus,
 • geriau suprasti vaiko elgesį ir elgesio sunkumų priežastis,
 • įsigilinti ir taikyti veiksmingus vaiko netinkamo elgesio valdymo būdus,
 • išmokti efektyviai nustatyti ribas, taisykles ir sėkmingai naudoti paskatinimų sistemą,
 • išmokti, kaip ugdyti vaiko savireguliacijos įgūdžius ir kaip padėti vaikui kurti pozityvius santykius su kitais,
 • tobulinant tėvystės įgūdžius, labiau pasitikėti savimi,
 • stiprinti ryšį su vaiku, mėgautis kartu praleistu laiku,
 • suteikti pagalbą savo vaikui ir padėti jam jaustis geriau.

Daugiau apie Programą galima paskaityti čia: 

https://neitiketini-metai.lt/tevams-apie-programa/ 

  

Registruotis į tėvų grupes galima čia: 

https://neitiketini-metai.lt/savivaldybes-dalyvaujancios-projekte/klaipedos-savivaldybes-grupe/

Tėvų grupių vadovių kontaktai: 

Bernutė Juškienė, tel. 8 656 52543 

Maria Burkovskaya, tel. 8 658 65391 

Liana Brazdeikienė, tel. 8 699 03182 

Jurgita Vainauskienė, tel. 8 658 67346 

2021-11-19

________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 Kvietimas tėvams (globėjams), auginantiems 6-11 m. vaikus, dalyvauti nuotolinėje edukacinėje programoje „Laiptai. Kartu gali būti lengva“. Programa skirta norintiems lavinti tėvystės įgūdžius. Dalyvaudami šioje programoje tėvai (globėjai) turės galimybę įgyti ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių efektyvaus bendravimo su vaiku įgūdžių. Susitikimų metu aptarsime šias temas: vaiko poreikiai, jausmai, savivertė, savarankiškumas, ribų nustatymas, netinkamo vaikų elgesio tikslai, alternatyvos bausmėms, aktyvus klausymas ir konfliktų sprendimas.

 • Programą sudaro 11 susitikimų po 2 valandas.
 • Susitikimai vyks kartą per savaitę, trečiadieniais 17.00–19.00 val.
 • Susitikimų datos: spalio 27 d., lapkričio 2 d., 10 d., 17 d., 24 d., gruodžio 1 d., 8 d., 15 d., 22 d., sausio 5 d., 12 d.
 • Susitikimai vyks zoom platformoje (prisijungimo nuorodos bus išsiųstos registruotiems dalyviams)
 • Dalyvių skaičius ribotas

Registruotis tel.: 8 699 10201. Registracija vyksta iki spalio 22 d.

Grupės susitikimus ves psichologė Vaiva Juknevičienė.

2021-10-08

__________________________________________________________________

Informuojame, kad nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimas Nr. T2-172 „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivalybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo". 

1. Atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą ikimokyklinio ar priešmokyklinio amžiaus vaikams:

1.1. lopšelio grupės: už maisto produktus (vienos dienos kaina) – 2,40 Eur, abonentinis mokestis (vieno mėnesio kaina) – 22,00 Eur.

1.2. darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupės: už maisto produktus (vienos dienos kaina) – 2,70 Eur, abonentinis mokestis (vieno mėnesio kaina) – 22,00 Eur.

1.3. priešmokyklinio ugdymo grupės, kai mokiniams yra skiriami nemokami pietūs: už maisto produktus (vienos dienos kaina) – 1,49Eur, abonentinis mokestis (vieno mėnesio kaina) – 12,00 Eur.

2. Tėvai (globėjai, rūpintojai) (toliau – tėvai) turi teisę pasirinkti dienos maitinimų skaičių (ne mažiau kaip 1) ir jį keisti 2 kartus per metus – rugsėjo mėnesio 1 d. ir vieną kartą per mokslo metus (pasirinktinai nuo pirmosios mėnesio dienos). Prašymai (raštu) pateikiami prieš 10 kalendorinių dienų. Tėvai, kurių vaikas kitu laiku pradėjo lankyti įstaigą, dienos maitinimų skaičių pasirenka pirmąją lankymo dieną.

3. Nustatyto dydžio abonentinis mokestis mokamas nepriklausomai nuo vaiko lankytų dienų skaičiaus ar nuo tėvų vaikui parinkto mažesnio dienos maitinimų skaičiaus. 

4. Jei įstaigos virtuvėje nėra galimybių pagaminti patiekalų vaikams, kuriems skirtas pritaikytas maitinimas ir kurie maitinami iš namų atsineštu maistu, tėvams pateikus prašymą atlyginimas už maitinimo paslaugą nemokamas. Šie atvejai turi būti numatyti mokymo sutartyse.

5. Adaptaciniu laikotarpiu, kuris gali būti taikomas naujai priimtiems vaikams vieną mėnesį, jeigu vaikas būna įstaigoje mažiau negu 4 valandas per dieną ir tėvai pageidauja, kad vaikas nebūtų maitinamas, tėvams pateikus prašymą raštu atlyginimas už maitinimo paslaugą nemokamas.

6. Atlyginimas už maitinimo paslaugą tėvų prašymu mažinamas 50 %, jeigu:

6.1. šeima yra daugiavaikė, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

6.2. vaikas turi didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir (ar) vaikui nustatytas neįgalumas, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

6.3. abu vaiko tėvai yra bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų mokiniai arba universitetų, kolegijų nuolatinių profesinio bakalauro, bakalauro, magistrantūros studijų studentai, kurie mokosi (studijuoja) valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

6.4. yra sunki šeimos materialinė padėtis dėl laikinai susidariusių aplinkybių ir Savivaldybės administracijos komisija priėmė sprendimą dėl lengvatos taikymo.

7.  Atlyginimas už maitinimo paslaugą nemokamas, jeigu:

7.1. šeima gauna socialinę pašalpą, mokamą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;

7.2. Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija priėmė sprendimą dėl vaiko ugdymo;

7.3. vaikui skirtas privalomas priešmokyklinis ugdymas namuose;

7.4. vaikui nelankant įstaigos vasaros laikotarpiu.

____________________________________________________________________________________
 Primename, jog jeigu Jūsų vaikui reikalingas pritaikytas maitinimas, įstaigoje dirbančiam visuomenės sveikatos specialistui  turi būti pristatyta tinkamos formos pažyma: Nr. E027-1 (pasikeitus vaiko sveikatos būklei Nr. 046/a). Pažymoje turi būti aiškiai nurodytos alergiją ar maisto netoleravimą sukeliančios medžiagos (produktai).

2021-08-25

_________________________________________________________________

Informacija dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo Klaipėdos mieste (skaityti)

______________________________________________________________________

 Visuomenės sveikatos centro informacija tėvams. (skaityti)

____________________________________________________________________________

Psichologinės gerovės stiprinimo paslaugos (skaityt)

__________________________________________________________________________________

Informacija dėl socialinės paramos mokiniams. (skaityti)

_____________________________________________________________________________________

Individualių ugdymo priemonių ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams rekomendacinis sąrašas (skaityti)

_____________________________________________________________________________________

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė" lankymo nuostatai COVID-19 infekcijos laikotarpiu (skaityti)

 ______________________________________________________________________________________

 Pagalba tėvams 

___________________________________________________________________________________________

Nemokama psichologinė pagalba „Tėvų linija“ (www.tevulinija.lt)

____________________________________________________________________________________________

 Pedagoginės psichologinės tarnybos svetainėje http://www.klaipedosppt.lt/index.php/ikimokyklinis,

kiekvieną dieną pateikiama nauja informacija aktualiomis temomis. Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologai kviečia rašyti, skambinti bendruoju numeriu ir registruotis.

 

______________________________________________________________________________________________

Tėvams kyla daugiau įtampos, nerimo ir klausimų nei įprastai. „Tėvų linijoje“ Paramos vaikams centro psichologai teiks nemokamas ir anonimines konsultacijas telefonu kaip įprasta – darbo dienomis 11–13 val. ir 17–21 val.

„Rekomenduos, kaip susitarti dėl naujų taisyklių šeimoje ir brėžti ribas. Atsakys į klausimus, kylančius dėl vaikų savijautos ir elgesio (nerimo, baimių). Labai kviečia tėvus paskambinti, jeigu jie patys jaučia nerimą, sunku nusiraminti, kyla didelis pyktis, kuris išliejamas ant vaikų ir kitų šeimos narių. Beje, kaip anksčiau, konsultuoja ir visais vaikų auklėjimo klausimais”, – sako Paramos vaikams centro psichologė, „Tėvų linijos“ vadovė Jūratė Baltuškienė. 

Daugiau informacijos – prisegtuke arba https://bit.ly/2TSlPEM 

______________________________________________________________________________________________
 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija mokykloms parengė naują „Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinę“. Ką konkrečiai daryti mokytojui ar kitam mokyklos darbuotojui, mokiniui, pastebėjus patyčias ar smurtinį atvejį? Ką daryti, jeigu mokiniai tyčiojasi iš mokytojo ar kito mokyklos darbuotojo arba atvirkščiai? Kas patariama tėvams? Kaip elgtis vaikui, jeigu tyčiojamasi iš jo? Kaip elgtis patiriant elektronines patyčias? Kokią pagalbą suteiks mokykla? Kaip atskirti patyčias nuo konflikto? Tai pagrindiniai klausimai, į kuriuos atmintinėje pateikiami trumpi ir konkretūs atsakymai.  

Atmintinę rasite čia: https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/patycios/Atmintin%C4%97-patycios.pdf

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacija gyventojams, išvykstantiems laikinai į užsienį ir ketinantiems palikti savo nepilnamečius vaikus kitiems asmenims prižiūrėti

Nuo 2018-07-01, įvykdžius vaiko teisių apsaugos sistemos Lietuvos Respublikoje pertvarką, savivaldybių vaikų teisių apsaugos skyriai perėjo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavaldumui, yra šios tarnybos teritoriniais skyriais. Tačiau kai kurios funkcijos, kurias anksčiau jie atliko, paliktos savivaldybėms.

Viena iš funkcijų – laikinosios globos (rūpybos) nustatymas tėvų prašymu.

Jeigu į užsienį išvyksta vienas iš tėvų, vaiko atstovu pagal įstatymą (dėl tėvo ir motinos teisių ir pareigų vaikui lygiateisiškumo) lieka kitas iš tėvų, išskyrus tuos atvejus, kai jis teismo sprendimu yra pripažintas neveiksniu arba jam apribota tėvų valdžia konkretaus vaiko atžvilgiu.

Jeigu į užsienį išvyksta abu tėvai ar turimas vienintelis iš tėvų, prieš išvykdami ne ilgesniam kaip aštuoniolikos mėnesių terminui ir ne vėliau kaip prieš 30 dienų jie turi kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją (jeigu jų gyvenamoji vieta yra Klaipėdoje) ir pateikti prašymą dėl laikinosios globos (rūpybos) vaikui nustatymo bei reikalingus dokumentus.

Išvykstantys tėvai pateikia šiuos dokumentus:

- išrašą iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

- tėvų ar turimo vienintelio iš tėvų ir siūlomo fizinio asmens prižiūrėti vaiką asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas( jei pateikiami dokumentų originalai, jų kopijas padaro savivaldybės darbuotojai)

- siūlomo fizinio asmens sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos (046/A) sveikatos pažymėjimą;

- kartu su siūlomu fiziniu asmeniu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus.

                   Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atsakingi specialistai apsilankys siūlomo globėjo (rūpintojo) gyvenamojoje vietoje ir surašys jo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą. Visus dokumentus išsiųs į teritorinį Vaiko teisių apsaugos skyrių dėl pradinio įvertinimo atlikimo.

Svarbu žinoti, jei vaiko teisių apsaugos skyrius pagrįstai manys, kad siūlomas asmuo negalėtų tinkamai atstovauti vaikui tėvų išvykimo laikotarpiu, išvykstantiems tėvams jis pasiūlys pasirinkti kitą asmenį, kuris laikinai būtų paskirtas vaiko globėju (rūpintoju).

Vaiko laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu pasibaigia, kai vaiko tėvai ar turimas vienintelis iš tėvų grįžta iš užsienio ir apie tai ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo sugrįžimo raštu informuoja savivaldybės administraciją bei yra priimamas įsakymas dėl laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu pabaigos.

Vaiko globos (rūpybos) išmoka, nustačius vaikui laikinąją globą (rūpybą) tėvų prašymu, nėra mokama. Vaiko tėvai ir asmuo, paskirtas vaiko globėju (rūpintoju), turi iš anksto susitarti dėl vaiko išlaikymo tėvų išvykimo laikotarpiu.

Daugiau informacijos Tel. Nr. 396043