Misija – lopšelis-darželis „Eglutė" – ugdymo įstaiga, sudaranti palankias sąlygas

ir gebanti brandinti vaiką mokyklai, puoselėjanti lietuvių liaudies tradicijas,

sauganti ir stiprinanti fizinę ir psichinę sveikatą.

 

Vizija – tapti įstaiga, atvira visuomenei, propaguojančia novatoriškas sveikatinimo formas,

siekiančia turtinti vaikų etnokultūros patirtį, skatinti savitas jos tradicijas

ir skleisti savo darbo patirtį mieste, apskrityje.

 

Įstaigos 2020 m.

Prioritetas – palankios emocinės aplinkos kūrimas bendruomenėje.

Tikslas – kurti saugią, mokyklos bendruomenės narių pasitikėjimu ir bendradarbiavimu pagrįstą aplinką.

Uždaviniai:

1. Stiprinti bendruomenės narių sąveiką, gerinant ugdymo kokybę.

2. Įgyvendinti socialinio emocinio ugdymo programas, plėtoti vaikų emocinį intelektą, taikant pažangius ugdymo metodus.

3. Telkti savivaldos institucijas, kuriant sveikai ir saugiai gyvenančią bendruomenę.