Misija – sudaryti palankias ugdymo(si) sąlygas, užtikrinant vaikų pasirengimą mokyklai, saugoti ir stiprinti jų fizinę ir psichinę sveikatą, perteikti tautines tradicijas.

 

Vizija – lopšelis-darželis „Eglutė“ – atvira visuomenei švietimo įstaiga, diegianti inovatyvias ugdymo technologijas, propaguojanti sveiką gyvenseną, turtinanti vaikų etnokultūros patirtį ir puoselėjanti savitas tradicijas.

2022 m. suformuluotas strateginis tikslas – teikti kokybiškas švietimo paslaugas saugioje šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje ugdymo(si) aplinkoje.

Iškelti prioritetai:

  • inovatyvių ugdymo technologijų diegimas;
  • bendradarbiavimo su šeima plėtojimas.

Metiniai veiklos tikslai:

  • sudaryti sąlygas visapusiškam ir kokybiškam ugdymui(si), plėtojant ugdytojų partnerystę bendruomenėje;
  • vykdyti šiuolaikišką, į vaiko pažangą ir pasiekimus orientuotą ugdymą.

Uždaviniai:

  • užtikrinti sėkmingą ugdymo proceso organizavimą;
  • plėtoti pedagogų profesinės veiklos kultūrą;
  • taikyti patyriminio ugdymo modelį, plėtojant ugdytinių pažinimo, socialinius, sveikatos stiprinimo gebėjimus;
  • ugdyti vaikų kūrybiškumą, saviraišką, perteikti tautines tradicijas, naudojant inovatyvius ugdymo būdus.