Misija – sudaryti palankias ugdymo(si) sąlygas, užtikrinant vaikų pasirengimą mokyklai, saugoti ir stiprinti jų fizinę ir psichinę sveikatą, perteikti tautines tradicijas.

 

 Vizija – lopšelis-darželis „Eglutė“ – atvira visuomenei švietimo įstaiga, diegianti inovatyvias ugdymo technologijas, propaguojanti sveiką gyvenseną, turtinanti vaikų etnokultūros patirtį ir puoselėjanti savitas tradicijas.

 

 Ilgalaikaikiai prioritetai:

 1. Kokybiško ugdymo paslaugoų teikimas, siekiant kiekvieno vaiko individualios pažangos.

 2. Pedagogų profesinis tobulėjimas:

  • skaitmeninio raštingumo gilinimas;
  • dalyvavimas „eTwinning“, „Erasmus+“ projektinėse veiklose.

 

 2023 m. suformuluotas strateginis tikslas – teikti kokybiškas švietimo paslaugas saugioje šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje ugdymo(si) aplinkoje.

Iškelti prioritetai:

  • ugdymui(si) palankios įstaigos kultūros kūrimas;
  • veiksmingas švietimo pagalbos teikimas įvairių gebėjimų vaikams.

Metiniai veiklos tikslai:

  • formuoti aktyvią, atsakingą ir besimokančią bendruomenę;
  • tenkinti vaikų ugdymo(si) poreikius, plėtojant įstaigos kultūrą.

Uždaviniai:

  • kurti savitą įstaigos kultūrą, gerinant kokybišką vaiko ugdymą(si);
  • telkti įstaigos bendruomenę, plėtojant bendradarbiavimą su tėvais ir socialiniais partneriais;
  • sudaryti sąlygas vaikų kūrybiškumui ir saviraiškai plėtotis, tenkinat individualius ugdytinių poreikius;
  • organizuoti veiksmingą įtraukųjį ugdymą.