Misija – lopšelis-darželis „Eglutė" – ugdymo įstaiga, sudaranti palankias sąlygas

ir gebanti brandinti vaiką mokyklai, puoselėjanti lietuvių liaudies tradicijas,

sauganti ir stiprinanti fizinę ir psichinę sveikatą.

 

Vizija – tapti įstaiga, atvira visuomenei, propaguojančia novatoriškas sveikatinimo formas,

siekiančia turtinti vaikų etnokultūros patirtį, skatinančia savitas jos tradicijas

ir skleidžiančia savo darbo patirtį mieste, apskrityje.

 

Įstaigos 2021 m.

Prioritetasugdytinių pasiekimų ir veiksmingos švietimo pagalbos įvairių gebėjimų vaikams teikimo gerinimas.

Tikslai:

1. Kurti saugias ir šiuolaikiškas ugdymosi sąlygas.

2. Užtikrinti visapusišką vaikų poreikių tenkinimą, stiprinant bendruomenės narių komandinį darbą, skatinant lyderystę.

Uždaviniai:

1. Užtikrinti veiksmingą įstaigos darbą.

2. Sudaryti sąlygas nuolatiniam pedagogų tobulėjimui, gerosios patirties sklaidai.

3. Atnaujinti įstaigos materialinę bazę.

4. Tobulinti individualių vaiko gebėjimų stebėseną bei pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą.

5. Siekti individualios vaiko pažangos, efektyviai taikant inovatyvius ugdymo būdus, informacines-komunikacines technologijas ugdymo procese.

6. Sudaryti tinkamas ugdymo(si) sąlygas specialiųjų poreikių turintiems vaikams.