Filosofija: aktyvus vaikas – saugioje ir kūrybiškoje aplinkoje.

 Misija: užtikrinti palankias asmenybės raidos ir ugdymosi(si) sąlygas, padėti pasirengti mokytis mokykloje, saugoti ir stiprinti vaikų fizinę ir psichinę sveikatą, perteikti tautines tradicijas.

 Vizija: lopšelis-darželis „Eglutė“ – inovatyvi, atvira visuomenei įstaiga, skatinanti sveiką gyvenseną, turtinanti vaikų etnokultūros patirį ir puoselėjanti savitas tradicijas.

 

 Ilgalaikiai prioritetai:

 1. Kokybiško ugdymo paslaugų teikimas, siekiant kiekvieno vaiko individualios pažangos.

 2. Pedagogų profesinis tobulėjimas:

 • skaitmeninio raštingumo gilinimas;
 • dalyvavimas „eTwinning“, „Erasmus+“ projektinėse veiklose.

 

 Lopšelio-darželio „Eglutė“ bendruomenę vienijančios vertybės: 

Pagarba: gerbiame kiekvieną bendruomenės narį, pripažįstame kito žmogaus poreikius, jausmus, skirtingus gebėjimus; pripažįstame kiekvieno laisvę būti savimi ir išreikšti save.

Atsakomybė: rūpinamės savimi ir kitais; atsakome už savo veiksmus, poelgius, žodžius; atsakingai ir laiku atliekame savo pareigas.

Tobulėjimas: esame atviri naujovėms, iniciatyvūs, nuolatos mokomės, reflektuojame savo veiklą ir dalinamės patirtimi, kartu siekiame bendrų tikslų; skatiname pozityvų profesionalumą ir asmeninį meistriškumą.

Saugumas – kuriame saugią, estetišką, jaukią fizinę aplinką ir emociškai pozityvius bei darnius bendruomenės narių tarpusavio santykius.

Bendradarbiavimas: bendravime ir bendradarbiavime vadovaujamės bendrais susitarimais, abipuse pagarba, tolerancija, pasitikėjimu, nuoširdumu.

 

 Ugdymo vertybės:

 • Nuostata sveikai gyventi;
 • Laisvė kurti, drąsa veikti, bandyti;
 • Pagarba tautos kultūrai ir tradicijoms;
 • Harmoninga ugdytinio ir ugdytojo sąveika;
 • Orientacija į vaiką, jo poreikius, interesus, vaikų kultūrą.

 

 

 2023 m. suformuluotas strateginis tikslas – teikti kokybiškas švietimo paslaugas saugioje, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje ugdymo(si) aplinkoje.

Iškelti prioritetai:

 • ugdymui(si) palankios įstaigos kultūros kūrimas;
 • veiksmingas švietimo pagalbos teikimas įvairių gebėjimų vaikams.

Metiniai veiklos tikslai:

 • formuoti aktyvią, atsakingą ir besimokančią bendruomenę;
 • tenkinti vaikų ugdymo(si) poreikius, plėtojant įstaigos kultūrą.

Uždaviniai:

 • kurti savitą įstaigos kultūrą, gerinant kokybišką vaiko ugdymą(si);
 • telkti įstaigos bendruomenę, plėtojant bendradarbiavimą su tėvais ir socialiniais partneriais;
 • sudaryti sąlygas vaikų kūrybiškumui ir saviraiškai plėtotis, tenkinat individualius ugdytinių poreikius;
 • organizuoti veiksmingą įtraukųjį ugdymą.