Filosofija: aktyvus vaikas – saugioje ir kūrybiškoje aplinkoje.

 Misija: užtikrinti palankias asmenybės raidos ir ugdymosi(si) sąlygas, padėti pasirengti mokytis mokykloje, saugoti ir stiprinti vaikų fizinę ir psichinę sveikatą, perteikti tautines tradicijas.

 Vizijalopšelis-darželis „Eglutė“ – inovatyvi, atvira visuomenei įstaiga, skatinanti sveiką gyvenseną, turtinanti vaikų etnokultūros patirį ir puoselėjanti savitas tradicijas.

 

 Ilgalaikiai prioritetai:

 1. Kokybiško ugdymo paslaugų teikimas, siekiant kiekvieno vaiko individualios pažangos.

 2. Pedagogų profesinis tobulėjimas:

 • skaitmeninio raštingumo gilinimas;
 • dalyvavimas „eTwinning“, „Erasmus+“ projektinėse veiklose.

 

 Lopšelio-darželio „Eglutė“ bendruomenę vienijančios vertybės: 

Pagarba: gerbiame kiekvieną bendruomenės narį, pripažįstame kito žmogaus poreikius, jausmus, skirtingus gebėjimus; pripažįstame kiekvieno laisvę būti savimi ir išreikšti save.

Atsakomybė: rūpinamės savimi ir kitais; atsakome už savo veiksmus, poelgius, žodžius; atsakingai ir laiku atliekame savo pareigas.

Tobulėjimas: esame atviri naujovėms, iniciatyvūs, nuolatos mokomės, reflektuojame savo veiklą ir dalinamės patirtimi, kartu siekiame bendrų tikslų; skatiname pozityvų profesionalumą ir asmeninį meistriškumą.

Saugumas kuriame saugią, estetišką, jaukią fizinę aplinką ir emociškai pozityvius bei darnius bendruomenės narių tarpusavio santykius.

Bendradarbiavimas: bendravime ir bendradarbiavime vadovaujamės bendrais susitarimais, abipuse pagarba, tolerancija, pasitikėjimu, nuoširdumu.

 

 Ugdymo vertybės:

 • Nuostata sveikai gyventi;
 • Laisvė kurti, drąsa veikti, bandyti;
 • Pagarba tautos kultūrai ir tradicijoms;
 • Harmoninga ugdytinio ir ugdytojo sąveika;
 • Orientacija į vaiką, jo poreikius, interesus, vaikų kultūrą.

 

 2024 metais suformuluotas strateginis tikslas – teikti kokybiškas švietimo paslaugas saugioje šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje ugdymo(si) aplinkoje.

Iškelti prioritetai:

 • kokybiško visuminio ugdymo proceso, orientuoto į kiekvieno vaiko gebėjimus, asmeninę pažangą, organizavimas;
 • palankios ugdymo(si) aplinkos kūrimas skirtingų poreikių vaikams.

Metiniai veiklos tikslai:

 • įgyvendinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, sudarant sąlygas kiekvieno vaiko pažangai;
 • stiprinti bendruomenės narių profesinį tobulėjimą, lyderystę, kuriant į vaiko poreikius orientuotą ugdymo(si) aplinką.

Uždaviniai:

 • plėtoti vaiko gebėjimus, organizuojant integralų, vientiso pasaulio vaizdo kūrimosi sąlygojantį ugdymosi procesą;
 • vykdyti nuolatinę ir sistemingą kiekvieno ugdytinio pasiekimų ir asmeninės ūgties (pažangos) stebėseną ir refleksiją, tikslingai bendradarbiaujant ugdytojams;
 • tobulinti darbuotojų profesines ir asmenines kompetencijas, siekiant tobulinti ugdymo procesus Įstaigoje;
 • tobulinti ir kurti naujas edukacines aplinkas.

 

 Informacija atnaujinta 2024-02-06