Misija – lopšelis-darželis „Eglutė" – ugdymo įstaiga, sudaranti palankias sąlygas

ir gebanti brandinti vaiką mokyklai, puoselėjanti lietuvių liaudies tradicijas,

sauganti ir stiprinanti fizinę ir psichinę sveikatą.

 

Vizija – tapti įstaiga, atvira visuomenei, propaguojančia novatoriškas sveikatinimo formas,

siekiančia turtinti vaikų etnokultūros patirtį, skatinti savitas jos tradicijas

ir skleisti savo darbo patirtį mieste, apskrityje.

 

Įstaigos 2019 m.

Prioritetas – ugdytojų pagalba įvairių gebėjimų vaikams.

Tikslas – plėtoti tėvų ir mokytojų bendradarbiavimą, organizuojant ugdymo(si) procesą įvairių gebėjimų vaikams.

Uždaviniai:

1. Taikyti šiuolaikinius  ugdymo(si) metodus, tenkinant vaiko pažinimo, saviraiškos poreikius.

2. Tikslingai organizuoti mokytojų metodinę veiklą, kvalifikacijos tobulinimą.

3. Kurti saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką.