Paskelbta 2023-07-24

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Įstaigos darbuotojai skatinami pagyrimu, padėkos raštu asmeninių švenčių, tarptautinės mokytojo dienos, Įstaigos veiklos jubiliejinių sukakčių proga. Motyvuotą teikimą Įstaigos direktoriui dėl darbuotojų skatinimo teikia direktoriaus pavaduotojai.

             Darbuotojai už gerus darbo pasiekimus gali būti skatinami padėkos raštais: įstaigos direktoriaus; Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo; Klaipėdos miesto Mero; Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro.

             Darbuotojai negali būti skatinami jei turi galiojančių drausminių nuobaudų.

             Premijų mokėjimo tvarka ir sąlygos: premijos darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 12 straipsniu: už labai gerus metinius darbo rezultatus, kai darbuotojams skiriamos metinės užduotys; už vienkartines ypač svarbias Įstaigos veiklai užduotis; vienkartinėmis ypač svarbiomis Įstaigos veiklai užduotimis laikomos užduotys, kurios atitinka šiuos kriterijus: reikšmingai prisideda prie Įstaigos vidaus administravimo veiklos ar šios veiklos gerinimo; svarbios ir (ar) didelio masto darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, kuriam siūloma skirti premiją, vykdomų funkcijų požiūriu; nėra nuolatinio pobūdžio (yra baigtinės); premija gali būti skiriama tik už tokią užduotį, kuri įvykdyta nepriekaištingai ir užduočiai įvykdyti nustatytais terminais; darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kuriam siūloma skirti premiją, negali turėti galiojančios drausminės nuobaudos; konkretų premijos dydį argumentuotai siūlo darbuotoją kuruojantis vadovas, Įstaigos direktorius.

               Tuo pačiu metu gali būti taikoma keletas skatinimo (tiek materialinio, tiek moralinio) būdų. Paskatinimai, apdovanojimai ir materialinė parama skiriama vadovaujantis Darbo kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir Įstaigos Darbo apmokėjimo sistemoje nustatyta tvarka. Materialiniai paskatinimai ir parama darbuotojams skiriama iš sutaupytų darbo užmokesčio fondo lėšų arba darbuotojų skatinimui ir materialinei paramai steigėjo skirtų asignavimų. Direktoriaus padėka, kitos skatinimo priemonės bei materialinė pašalpa skiriama Įstaigos įsakymu, aptarus Įstaigos taryboje, suderinus su Darbo taryba.