Veiklos sritys

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Eglutė“ vizija ir misija, tikslai ir uždaviniai.

Vizija. Tapti įstaiga, atvira visuomenei, propaguojančia novatoriškas sveikatinimo formas, siekiančia turtinti vaikų etnokultūros patirtį, skatinti  savitas jos tradicijas ir skleisti savo darbo patirtį mieste, apskrityje.

Misija. Ikimokyklinio ugdymo įstaiga, sudaranti palankias sąlygas ir gebanti ruošti vaiką mokyklai, puoselėjanti lietuvių liaudies tradicijas, sauganti ir stiprinanti psichinę ir fizinę vaikų sveikatą.

 

2018 m. prioritetai:

1. Individualios kiekvieno vaiko pažangos stebėsenos efektyvinimas;

2. Lyderystės iniciatyvų skatinimas bendruomenėje.

Metiniai veiklos tikslai:

1. Plėtoti įstaigos savitumą, kuriant saugią ir modernią edukacinę aplinką;

2. Stiprinti ugdytinių kompetencijų plėtotę ir raišką, bendradarbiaujant su ugdytinių tėvais, socialiniais partneriais.

Uždaviniai:

1. Sudaryti sąlygas kokybiškam ugdymui(si);

2. Atnaujinti įstaigos materialinę bazę;

3. Siekti ugdymo paslaugų kokybės, tobulinant individualų pažintinį vaiko vertinimą;

4. Skatinti ugdytinių etnomeninę saviraišką;

5. Ugdyti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius.

 

Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi gegužės 31d. Vasaros atostogos įstaigoje nuo liepos 2 d. iki liepos 31d.

 

 

Programa „Etnokultūros vertybių perdavimas ir perėmimas“.

          Įstaigoje nuo 1998 metų į ugdymo procesą sėkmingai integruota ir vykdoma individuali ugdymo programa „Etnokultūrinių vertybių perėmimo ir perdavimo galimybės ikimokykliniame amžiuje“. Šios programos pagrindinis tikslas – ugdyti etnokultūrines vertybes perimantį ir puoselėjantį bei kūrybingai save išreiškiantį žmogų. Lietuvių liaudies kultūra atsispindi lietuvių papročiuose ir tradicijose. Liaudiškus papročius vaikas geriausiai įsisavina šeimoje ir darželyje, todėl mes stengiamės vaikus kuo glaudžiau supažindinti su lietuvių liaudies kūrybos ištakomis: papročiais, kalendorinėmis šventėmis, senolių dainomis, rateliais, šokiais, žaidimais, pasakomis, padavimais, legendomis, mitais, lopšinėmis. Tautodaile: tapyba, keramika, siūvynėjimas, vėriniai, karpiniai, pynimai, tautiniai rūbai, senovės raštai. Tuo tikslu įstaigoje įkurta ir veikia kaimo seklyčia, kurioje vaikai, tėvai, seneliai kartu vakaroja Adventinėse vakaronėse. Šiuose vakarojimuose prisimenami senoviniai papročiai, burtai, burtai, rateliai, dainos. Seklyčioje švenčiamos kalendorinės šventės, Šv. Kalėdos, Trys karaliai, Užgavėnės, Kazimierinės, Gandrinės, Šv. Velykos, šeimos šventės.

           Vaikų dėmesys skiriamas Pamario krašto papročiams. Šia tema mūsų įstaigoje rengiami seminarai miesto ir apskrities pedagogams. Darželio ugdytiniai ir pedagogai dalyvauja miesto projektinėse veiklose. Projektai:“Pamario piemenukai“, „Ulba paukščiai pamary“. Projektose ugdytiniai ir pedagogai plėtoja tautinį identitetą, tautinę savivoką.

           Etnokultūriniio ugdymo programos temos pasirinktos atsižvelgiant į Rėdos ratą, kalendorines šventes, metų laikų kaitą.

 

 

Programa „Fizinis ugdymas ir sveikatos stiprinimas“.

   Programos pagrindiniai tikslai:

   1. Stiprinti vaikų sveikatą.

   2. Skatinti domėtis savimi kaip biologine būtybe.

   3. Sudaryti sąlygas optimaliam fiziniam aktyvumui.

   Įgyvendinant šią programą, stengiames suteikti išsamių žinių apie žmogaus anatomiją, sveiką gyvenseną, mitybą, asmens higieną. Mokome vaikus suvokti fizinio aktyvumo ir grūdinimosi svarbą žmogaus sveikatai. Mokome vaikus taisyklingo kvėpavimo, taisyklingos laikysenos. Ugdome vaikų fizines savybes, formuojame judėjimo įgūdžius, mokome pažinti savo fizinius gebėjimus, mokėjimą atsipalaiduoti po fizinių ir psichinių krūvių.

 

 

Programa ,,Ugdymas daile“.

      Viena prieinamiausių meno šakų yra dailė. Tinkamai organizuota dailės veikla lavina vaiko kūrybinius gebėjimus, estetinį skonį, turtina emocijas, žadina meninę intuiciją, vaizduotę. Lopšelyje-darželyje „Eglutė“ vaikų ugdymo daile yra skiriamas ypatingas dėmesys. Įstaigoje 4-6 m. vaikai ugdomi pagal  individualią dailės ugdymo programą. Ši programa – bandymas padėti vaikui įeiti į kūrybos dailės pasaulį. Programos tikslas menu ugdyti harmoningas asmenybes, menui neabejingus žiūrovus.

 

 

2018 m. įstaigoje vykdomi projektai.

  •  
  • Tarptautinis projektas:
  • 1. "Apkabinkime Žemę gerais darbais".
  •  
  • Respublikiniai projektai:
  • 1. "Sveikatiada".
  • 2. "Lietuvos mažųjų žaidynės".
  • 3. "Vaikai - olimpinės gėlės".
  • 4. "Kaip surasti Lietuvą 2018 m.".
  • 5. "Skrieja žodeliai į ketureilį stulpelį".

 

Įstaigos projektai:

1. "Išgirdau, pamačiau, nupiešiau...".

2. "Iš kartos į kartą".

 

Grupių projektai:

1. "Boružėlių" gr. projektas "Gimtą kalbą mylėsi - pasaulį pažinsi".

2. Priešmokyklinių grupių projektas "Baltija vaiko akimis".

3. "Pelėdžiukų" gr. projektas "Duonutės kelias".

4. "Voveriukų" gr. projektas "Nuo dygsnelio iki delmonėlio".

5. "Saulės zuikučių" gr. projektas "Mažais žingsneliais po Klaipėdą".

6. "Kiškučių" gr. projektas "Judam, krutam ir sportuojam".

 

Miesto projektai:

1. "Lietuvos policijai 100-as metų".

2. "Vaikai, atverkime kultūros centro duris".

 

 

Išorinis vertinimas.

     2017 m. atlikti kontroliuojančių institucijų patikrinimai:

 

 Klaipėdos miesto valstybinė maisto ir veterinarinė tarnyba (1), Lietuvos metrologijos inspekcijos Klaipėdos apskrities skyrius (1).