Posedžiai ir susitikimai

                                          KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“

                                       2018 M. BALANDŽIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas

Data

Vieta

Atsakingas

 

1.

Kvalifikacijos tobulinimas

 

1.1.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų neformalaus švietimo pedagogų metodinis susirinkimas

2018-04-27

L.-d. „Bangelė“

R. Baltrimienė

 

1.2.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio metodinis susirinkimas

2018-04-05

PŠKC

R. Eidėnienė

 

1.3.

Meninio ugdymo mokytojų susirinkimas

2018-04-24

I. Simonaitytės biblioteka

A. Andriejauskienė

 

1.4.

Ekologinių pradmenų formavimas ikimokykliniame amžiuje

2018-04-11/13

L.-d. ,,Eglutė“

V. Paslavičienė

R. Tarvydienė

A. Kniukštienė

I. Tarvydienė

R. Šylienė

O. Jašinskytė-Sindarienė

I. Petrauskienė

S. Lisinskienė

 

1.5

Šiuolaikiniai vaikai, kaip juos suprasti ir kaip koreguoti netinkamą elgesį

2018-04-06

PŠKC

R. Eidėnienė

 

1.6.

Meninio ugdymo mokytojų metodinis susirinkimas

2018-04-25

PŠKC

A. Andriejauskienė

 

2.

Ugdymo proceso organizavimas

 

2.1.

Velykų šventė „Senolių velykėlės“

2018-04-04

L.-d. „Eglutė“

Etnokultūros kūrybinė grupė

A. Andriejauskienė

 

2.2.

Lietuvos mažųjų žaidynės

2018-04-05

„Vyturio“ progimnazija

R. Baltrimienė

I. Petrauskienė

 

2.3.

Autorinis seminaras ,,Ekologinių pradmenų formavimas ikimokykliniame amžiuje“

2018-04-11/13

L.-d. „Eglutė“

A. Aniulė

R. Baltrimienė

I. Vindigienė

 

2.4.

Respublikinis sporto ir meno festivalis „Vaikai – olimpinės gėlės“

2018-04-13

 

R. Eidėnienė

R. Baltrimienė

 

2.5.

Akcija „Tiesiu gerumo ranką tau...“

2018-04-19

VŠĮ „Būk mano draugas“

A. Aniulė

R. Tarvydienė

 

2.6.

„Eglynėlio” edukacinė veikla „Pasodinsim Lietuvai ąžuolą”

Balandis

L.-d. „Eglutė”

R. Baltrimienė

Kūno kultūros kūrybinė grupė

 

2.7.

Išvyka į Švyturio areną- projektas: „Išgirdau, pamačiau, nupiešiau“

Balandis

Švyturio arena

R. Baltrimienė

Kūno kultūros kūrybinė grupė

 

3.

Administracijos darbai, dokumentų rengimas

 

3.1.

Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių komplektavimas

Balandis

L.-d. „Eglutė“

A. Aniulė,

J. Jucevičienė

 

3.2.

Dokumentų rengimas pagal poreikį

Balandis

L.-d. „Eglutė“

A. Aniulė

 

3.3.

Internetinės svetainės duomenų atnaujinimas

Balandis

L.-d. „Eglutė“

A. Aniulė,

J. Jucevičienė

 

3.4.

„Kiškučių“ grupės, salės remonto darbų organizavimas

Balandis

L.-d. „Eglutė“

A. Mėlinauskienė

 

3.5.

Sistemoje „Mano dienynas“ grupių komplektavimas

Balandis

L.-d. „Eglutė“

J. Jucevičienė

 

4.

Susirinkimai, posėdžiai, pasitarimai

 

4.1.

Vidaus audito koordinavimo grupės susirinkimas

Balandis

L.-d. „Eglutė“

R. Tarvydienė

D. Kurlienė

 

4.2.

Ikimokyklinių įstaigų   direktorių pasitarimas

2018-04-18

Savivaldybės posėdžių salė

A. Aniulė

 

4.3.

Mokytojų tarybos posėdis

2018-04-24

L.-d. „Eglutė“

A. Aniulė

 

4.4.

Įstaigos tarybos posėdis

Balandis

L.-d. „Eglutė“

O. Eirošienė

 

4.5.

Vaiko gerovės komisijos posėdis

Balandis

L.-d. „Eglutė“

R. Tarvydienė

S. Vilkienė

 

5.

Pedagoginė priežiūra

 

5.1.

Auklėtojos L.Steponavičienės,   I. Petrauskienės ugdomosios veiklos stebėjimas

Balandis

L.-d. „Eglutė“

A. Aniulė

R. Tarvydienė

 

5.2.

Auklėtojos D. Kurlienės praktinių veiklų stebėjimas ir vertinimas

Balandis

L.-d. „Eglutė“

R. Tarvydienė

 

5.3.

Ekologinių pradmenų formavimas ikimokykliniame amžiuje. Seminaro medžiagos analizė

Balandis

L.-d. „Eglutė“

A. Aniulė

R. Tarvydienė

 
             

 

Planą parengė R. Tarvydienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui