Posedžiai ir susitikimai

                         

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“

2018 M. SPALIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

 

Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas

Data

Vieta

Atsakingas

 

1.

Kvalifikacijos tobulinimas

 

1.1.

Nugaros skausmų prevencija

2018-10-03

Bendruomenės namai

R. Baltrimienė

I. Vindigienė

 

1.2.

Vaiko Gerovės komisijos veikla teisės aktų kontekste.

2018-10-10

KU TSI

R. Tarvydienė

 

1.3.

Meninio ugdymo mokytojų metodinis susirinkimas

2018-10-11

Regos ugdymo centras

A. Andriejauskienė

 

1.4.

Kaip auklėtojai kalbėti su ugdytinių tėvais

2018-10-01

KU TSI

L .Steponavičienė

 

1.5

Edukacinė išvyka į Smalininkus

2018-10-

 

R. Eidėnienė

 

1.6.

Specialioji pedagogika ir psichologija

2018-10-02

PŠKC

R. Bukienė

 

1.7.

Edukacinė išvyka-seminaras „Idėjos ir atradimai ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus

2018-10-19

Vilniaus L.-d. „Jovarėlis“

A.Andriejauskienė

 

1.8.

Mokytojų kompiuterinis raštingumas

2018-10-22

PŠKC

I. Tarvydienė

 

2.

Ugdymo proceso organizavimas

 

2.1.

Rudenėlio šventė. Ugdytinių tėvelių darbų paroda „Iš rudens aruodo...“

2018-10-10

L.-d. „Eglutė“

A. Andriejauskienė

Grupių mokytojos

 

2.2.

Edukacinė veikla Ventės   rage

2018-10-12

Ventės ragas

R.Baltrimienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

 

2.3.

Edukacinė-sportinė pramoga „Eglutės“ pasaka“

2018-10-26

L.-„Eglutė“

R.Baltrimienė

„Pelėdžiukų“, „Voveriukų“ mokytojos

 

2.4.

Vakarojimas su priešmokyklinių grupių seneliais „ Kepu duonelę „Eglutei“

2018-10-30

L.-d. „Eglutė“

A. Andriejauskienė

Priešmokyklinių gurių mokytojos

 

2.5.

Ugdytinių darbų paroda „ Eglutė skarota, eglutė žalia“

2018-10

L.-d. „Eglutė“

G. Baronienė

Grupių mokytojos

 

3.

Administracijos darbai, dokumentų rengimas

 
     

3.1.

Asmens bylų tvarkymas

2018-10

L.-d. „Eglutė“

J. Jucevičienė

 
           

3.2.

Pasiruošimas metinei inventorizacijai

2018-10

L.-d.“ Eglutė“

A. Mėlinauskienė

 

3.3.

Internetinės svetainės duomenų atnaujinimas

2018-10

L.-d. „Eglutė“

A. Aniulė,

J. Jucevičienė

 

3.4.

Biudžeto 2019 m. lėšų planavimas, suvedimas į elektroninę biudžeto planavimo sistemą.

2018-10

L.-d. „Eglutė‘

A. Aniulė

O. Eirošienė

 

4.

Susirinkimai, posėdžiai, pasitarimai

 

4.1.

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų direktorių pasitarimas

2018-10

Vieta tikslinama

A. Aniulė

 

4.2.

Grupių ugdytinių tėvų susirinkimai

2018-10

L.-d. „Eglutė“

A. Aniulė

R. Tarvydienė

 

5.

Pedagoginė priežiūra

 

5.1.

Trijų metų vaikų amžiaus   adaptacija darželyje

2018-10

„ Pelėdžiukų“

„ Voveriukų“ grupės

R.Tarvydienė

 

5.2.

 Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas ir fiksavimas

2018-10

L.-d. ‘‘Eglutė“

R.Tarvydienė

 
                     

 

 

 

Planą parengė                                                                        Direktorė A. Aniulė

 

                                                     Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Tarvydienė