Nuo 2017 m. balandžio 3 d. vaikai įstaigoje maitinami vadovaujantis Perspektyviniais valgiaraščiais, parengtais Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro ir patvirtintais Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2016 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. J 91 bei Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. V-53. Valgiaraščiai yra suderinti su Klaipėdos valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.

 

Įstaigoje teikiamos neformaliojo švietimo paslaugos.

 

 Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.:

Klaipėdos miesto savivaldybės

tarybos 2016 m. gegužės 26 d.

sprendimo Nr. T2-143

priedas

atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, REGOS UGDYMO CENTRO Socialinio ugdymo skyriaus mokiniams ar dalyviams ir ĮSTAIGŲ darbuotojams

Eil.

Nr.

Grupės

Atlyginimo dydis (Eur) už:

maisto produktus

(vienos dienos kaina)

patiekalų gamybą

(vieno mėnesio kaina)

1.

Lopšelio grupėse, veikiančiose:

   

1.1.

10,5 arba 12 valandų

1,98

15,00

1.2.

24 valandas

2,25

15,00

2.

Darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, veikiančiose:

   

2.1.

10,5 arba 12 valandų

2,25

15,00

2.2.

24 valandas

2,53

15,00

3.

Mokyklose-darželiuose pradinių klasių mokiniams, Regos ugdymo centro Socialinio ugdymo skyriaus mokiniams ar dalyviams, įstaigų darbuotojams

2,96*

* vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą.

 

 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO nR. T2-143 „DĖL ATLYGINIMO už maitinimo paslaugą KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO

2016 m. liepos 28 d.Nr.T2-191

Klaipėda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

  1. Pakeisti Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2‑143 „Dėl Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo“:

1.1. pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas(toliau – Aprašas) reglamentuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) atlyginimo už ikimokyklinio ar priešmokyklinio amžiaus vaikų (toliau – vaikai) maitinimo paslaugą nustatymą bei atlyginimo už maitinimo paslaugą lengvatų taikymą. Šis Aprašas taikomas Klaipėdos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, mokykloms-darželiams, Regos ugdymo centrui ir Tauralaukio progimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupėms. Šio Aprašo III skyriaus nuostatos taikomos ir bendrojo ugdymo mokyklų vaikams, ugdomiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą.“;

1.2. pakeisti 16 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„16. Atlyginimas už maitinimo paslaugą tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu mažinamas 50 %, jeigu:“;

1.3. pakeisti 17 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„17. Atlyginimas už maitinimo paslaugą nemokamas, jeigu:“;

1.4. papildyti 171 punktu:

„171. Lengvatos už maitinimo paslaugą, nurodytos 16 ir 17 punktuose, taikomos Klaipėdos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų, mokyklų-darželių, Regos ugdymo centro, bendrojo ugdymo mokyklų vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas.“

  1. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2016 m. rugsėjo 1 d.
  2. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

Savivaldybės mero pavaduotojas

Artūras Šulcas

 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ATLYGINIMO už maitinimo paslaugą KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO

2016 m. gegužės 26 d.Nr.T2-143

Klaipėda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 3 dalies 9 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 7 ir 11 dalimis, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

  1. Patvirtinti Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).
  2. Nustatytiatlyginimo dydį už maitinimo paslaugąKlaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, Regos ugdymo centro Socialinio ugdymo skyriaus mokiniams ar dalyviams ir įstaigų darbuotojams (priedas).
  3. Pripažinti netekusiu galios Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimą Nr. T2-178 „Dėl Atlyginimo už dalinį vaiko išlaikymą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo“.
  4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2016 m. rugsėjo 1 d.
  5. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

Savivaldybės meras

Vytautas Grubliauskas

_________________

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės

tarybos 2016 m. gegužės 26 d.

sprendimu Nr. T2-143

atlyginimo už maitinimo paslaugą klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas(toliau – Aprašas) reglamentuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) atlyginimo už ikimokyklinio ar priešmokyklinio amžiaus vaikų (toliau – vaikai) maitinimo paslaugą nustatymą bei atlyginimo už maitinimo paslaugą lengvatų taikymą. Šis Aprašas taikomas Klaipėdos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, mokykloms-darželiams, Regos ugdymo centrui ir Tauralaukio progimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupėms.

2. Šis Aprašas yra parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir maitinimo organizavimą, socialinę paramą reglamentuojančiais teisės aktais.

3. Atlyginimą už maitinimo paslaugą sudaro dvi dalys: atlyginimas už maisto produktus ir atlyginimas už patiekalų gamybą.

4. Atlyginimas už maisto produktus – tai dienos mokestis už maisto produktus su prekių pirkimo pridėtinės vertės mokesčiu.

5. Atlyginimas už patiekalų gamybą – tai nekintantis mėnesio mokestis, skirtas darbuotojų, tiesiogiai susijusių su maisto gaminimu, darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, maisto gaminimo išlaidoms: virtuvių bei grupėse esančių virtuvėlių įrangos priežiūrai, remontui ar atnaujinimui,  nusidėvėjusio ilgalaikio materialiojo turto atnaujinimui, šildymui, elektros energijai, karšto ir šalto vandens sąnaudoms bei kitoms su maisto gaminimu ir patiekimu susijusioms išlaidoms (laboratoriniams patiekalų ir vandens kokybės tyrimams, svarstyklių, manometrų, termometrų patikrai, šiukšlių išvežimo, šalutinių gyvūninių produktų tvarkymui (toliau – ŠGP) ir kt.).

 

II SKYRIUS

atlyginimouž maitinimo paslaugą nustatymas

6. Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę pasirinkti dienos maitinimų skaičių ir jį keisti 2 kartus per metus rugsėjo mėnesio 1 d. ir vieną kartą per mokslo metus (pasirinktinai nuo pirmosios mėnesio dienos). Prašymai (raštu) pateikiami prieš 10 kalendorinių dienų. Tėvai (globėjai, rūpintojai), kurių vaikas kitu laiku pradėjo lankyti įstaigą, dienos maitinimų skaičių pasirenka pirmąją lankymo dieną.

7. Atsižvelgus į įstaigoje nustatytą maitinimo laiką, vaikus, kurie nevalgo pusryčių, tėvai turi atvesti į įstaigą vėliau, o vaikus, kurie nevalgo vakarienės pasiimti iš įstaigos anksčiau.

8. Tėvams (globėjams, rūpintojams), kurie vaikui parinko mažesnį dienos maitinimų skaičių, atlyginimas už maisto produktus proporcingai mažinamas pagal nustatytus paros maisto raciono kaloringumo procentus suskaičiuotą pusryčių, priešpiečių, pietų, pavakarių ir vakarienės arba kitokių maitinimų, numatytų valgiaraščiuose, kainą, kuri nustatoma įstaigos vadovo įsakymu, neviršijant vienos dienos atlyginimo už maisto produktus dydžio, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

9. Nustatyto dydžio atlyginimas už patiekalų gamybą (vieno mėnesio kaina) mokamas nepriklausomai nuo vaiko lankytų dienų skaičiaus ar nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) vaikui parinkto mažesnio dienos maitinimų skaičiaus (ši nuostata netaikoma 10 punktui).

10. Tėvai (globėjai, rūpintojai), sudarę mokymo sutartis dėl 4 valandų trukmės per dieną ugdymo (nuo 8.00 val. iki 13.00 val.), privalo pasirinkti bent vieną maitinimą (pusryčius ar pietus). Pasirinkusiems pusryčius arba pietus taikomos 8 punkto nuostatos. Pasirinkus vieną maitinimą, atlyginimas už patiekalų gamybą mažinamas 50 proc., o pasirinkus du maitinimus už patiekalųgamybą mokamas visas atlyginimas.

11. Adaptaciniu laikotarpiu, kuris gali būti taikomas naujai priimtiems vaikams vieną mėnesį, jeigu vaikas būna įstaigoje mažiau negu 4 valandas per dieną ir tėvai (globėjai, rūpintojai) pageidauja, kad vaikas nebūtų maitinamas, tėvams pateikus prašymą raštu atlyginimas už maitinimo paslaugą nemokamas.

12. Naujai priimtiems vaikams atlyginimas už patiekalų gamybą skaičiuojamas proporcingai lankytam dienų skaičiui nuo pirmos lankymo dienos. Išvykstantiems vaikams atlyginimas už patiekalų gamybą skaičiuojamas iki išvykimo dienos.

13. Kai vaikas nelanko įstaigos, atlyginimas už maisto produktus yra nemokamas. 

14. Kai įstaiga nevykdo ugdymo proceso, atlyginimas už maitinimo paslaugą nemokamas.

15. Įstaigai vykdant ugdymo procesą, tėvai (globėjai, rūpintojai) savo kasmetinių atostogų metu turi teisę keturias savaites per metus nevesti vaiko į ugdymo įstaigą ir nemokėti atlyginimo už maitinimo paslaugą, pateikę prašymą raštu prieš 10 kalendorinių dienų.

III SKYRIUS

atlyginimo už maitinimo paslaugą lengvatos

16. Atlyginimas už maitinimo paslaugą (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse) tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu mažinamas 50 %, jeigu:

16.1. šeima augina tris ir daugiau vaikų, kai du arba daugiau šeimos vaikų lanko bendrojo ar ikimokyklinio ugdymo įstaigą, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

16.2. vaikas turi didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, tai patvirtinus teisės aktų nustatyta tvarka;

16.3. abu vaiko tėvai yra bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų mokiniai arba universitetų, kolegijų nuolatinių studijų studentai;

16.4. yra sunki šeimos materialinė padėtis dėl laikinai susidariusių aplinkybių ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos komisija priėmė sprendimą dėl lengvatos taikymo.

17. Atlyginimas už maitinimo paslaugą (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse) nemokamas, jeigu:

17.1. šeima gauna socialinę paramą ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius pateikė apie tai pranešimą;

17.2. vaikas auga socialinės rizikos šeimoje ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija priėmė sprendimą dėl vaiko ugdymo.

18. Prašymai ir dokumentai, kurių pagrindu taikomos atlyginimo už maitinimo paslaugą lengvatos, pateikiami įstaigos vadovui, priimant vaiką į švietimo įstaigą. Duomenys apie lengvatos taikymą tikslinami kiekvienais kalendoriniais metais, o esant poreikiui gali būti tikslinami ir dažniau, sąlygos, išdėstytos 16.1 ir 16.3 papunkčiuose, tikslinamos rugsėjo mėnesį. Apie pasikeitusias aplinkybes, kai netenkama teisės į lengvatą, tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo nedelsdami pranešti įstaigos vadovui.

19. Atlyginimo už maitinimo paslaugą lengvatos taikymas įforminamas įstaigos vadovo įsakymu. Atlyginimo už maitinimo paslaugą lengvatos taikomos nuo pirmosios dienos, kai vaikas įgyja teisę į lengvatą, bet ne daugiau kaip už tris praėjusius mėnesius iki dokumento pateikimo mėnesio.

20. Įstaigos negautos pajamos iš įmokų už maitinimo paslaugą dėl lengvatų taikymo yra skiriamos iš savivaldybės biudžeto lėšų.

IV SKYRIUS

MAITINIMO PASLAUGOS TEIKIMAS MOKYKLŲ-DARŽELIŲ PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIAMS, REGOS UGDYMO CENTRO UGDYTINIAMS

 

21. Tėvai (globėjai, rūpintojai) pradinių klasių mokiniams, besimokantiems mokyklose-darželiuose, turi teisę pasirinkti dienos maitinimų skaičių pagal 6 punkto nuostatas.

22. Pradinių klasių mokiniams, ugdomiems mokyklose-darželiuose, pasirinkusiems mažesnį dienos maitinimų skaičių, atlyginimas už maitinimo paslaugą mažinamas pagal pusryčių, priešpiečių, pietų, pavakarių ar vakarienės kainą, kuri nustatoma įstaigos vadovo įsakymu, neviršijant vienos dienos atlyginimo už maitinimo paslaugą dydžio, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

23. Regos ugdymo centro Socialinio ugdymo skyriaus mokiniams ar dalyviams, pasirinkusiems maitinimo paslaugą, taikomos 21 punkto nuostatos.

24. Pradinių klasių mokiniams, ugdomiems mokyklose-darželiuose, ir Regos ugdymo centro Socialinio ugdymo skyriaus mokiniams ar dalyviams III skyriaus nuostatos netaikomos.

25. Nemokamas maitinimas pradinių klasių mokiniams, ugdomiems mokyklose-darželiuose, skiriamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

LĖŠŲ PLANAVIMAS IR NAUDOJIMAS

 

26. Tėvų įmokos pervedamos į įstaigos banko sąskaitą pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą atlyginimo dydį už maitinimo paslaugą.

27. Lėšos pagal sudarytą programos sąmatą naudojamos:

27.1. darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms įstaigos darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su maisto gaminimu;

27.2. maisto produktams (su prekių pirkimo pridėtinės vertės mokesčiu);

27.3. komunalinėms paslaugoms (šildymui, elektros energijai, karšto ir šalto vandens sąnaudoms, šiukšlių išvežimui, ŠGP ir kt.);

27.4. prekėms ir paslaugoms (susijusioms su maisto gaminimu ir patiekimu, higienos normų reikalavimams vykdyti);

27.5. materialiajam ilgalaikiam turtui įsigyti (virtuvės).

28. Ankstesniais metais nepanaudoti lėšų likučiai už maitinimo paslaugą naudojami kreditiniams įsiskolinimams, susijusiems su vaikų maitinimu, padengti. Kitos nepanaudotos lėšos, suderinus su įstaigos taryba, naudojamos vaikų ugdymo sąlygoms gerinti.

29. Įstaigos gaunamos tėvų (globėjų, rūpintojų) įmokos apskaitomos kaip įstaigos gaunamos pajamos iš įmokų teisės aktų nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Atlyginimas už maitinimo paslaugą įstaigoje mokamas už einamąjį mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos, o gruodžio mėnesį – iki 20 dienos.

31. Tėvai (globėjai, rūpintojai), kai jų vaikas laikinai vasarą lanko kitą įstaigą, atlyginimą už maitinimo paslaugą sumoka iš anksto už visas dienas, nurodytas jų pateiktame prašyme.

32. Už atlyginimo už maitinimo paslaugą surinkimą atsakingas įstaigos vadovas. Jeigu tėvai (globėjai, rūpintojai) laiku nesumoka atlyginimo, įstaiga turi teisę vienašališkai nutraukti mokymo sutartį, įspėjusi prieš dvi savaites. Atlyginimo už maitinimo paslaugą įstaigoje skolos iš tėvų (globėjų, rūpintojų) išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka.

33. Tėvai (globėjai, rūpintojai) vaiką aprūpina tik individualiomis mokymosi priemonėmis teisės aktų nustatyta tvarka.

34. Parama įstaigai gali būti teikiama remiantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu.

35. Įstaigų darbuotojai gali rinktis maitinimų skaičių per dieną. Atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą darbuotojams nustatomas įstaigos vadovo įsakymu, neviršijant vienos dienos atlyginimo už maitinimo paslaugą dydžio, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

36. Tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kiti pašaliniai asmenys neturi teisės maitintis įstaigoje.

37. Valgiaraščiai turi būti parengti teisės aktų nustatyta tvarka pagal reikalavimus ikimokyklinio ugdymo įstaigoms.

38. Šio Aprašo įgyvendinimo kontrolę ir priežiūrą vykdo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo bei Planavimo ir analizės skyriai pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka.

39. Šis Aprašas skelbiamas Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

_________________________